یک روزی که خوشحال‌تر بودم،
می‌آیم و می‌نویسم
که این نیز بگذرد..