هر اندیشه‌ای که از ذهن ما می‌گذرد، آینده ما را می‌آفریند
هر کدام از ما با اندیشه‌ها و احساس‌هایمان
تجربه‌های خود را می‌آفرینیم
اندیشه‌هایی که به ذهن ما راه می‌یابد
و کلماتی که بر زبان می‌رانیم تجربه‌های ما را می‌آفریند.