🌸مهربان كه باشی
🎋خورشید از سمتِ قلب تو
🌸طلوع خواهد کرد
🎋و صبح مگر چیست ؟
🌸جز لبخند مهربانت☺️

🌸صبحتون بخیر