بی‌دهان تو
کجاست طعم شراب؟
و بی‌تو هیچ عطرِ زیبایی نیست
تو پیشینه‌ی تمام عطرهایی.