هزار نکته باريکتر ز ِمو اينجاست
که چشمهاي تو از من پدر درآوردن