پرواز قصه قشنگیست ؛
به شرط آن که
آسمان "تو" باشی...!