گفته‌ای هرجا که می‌بینم فلان را می‌کُشم
خوش نویدی داده‌ای امّا نمی‌آری به‌جا...!