آدمها ممكن است
در كنارت حضور داشته باشند
ودر عين حال احساسشان مرده باشد
بودن ها هرگز دليلى
بر دوست داشتن نيست
يك انسان آنقدر قلبش قدرت دارد
كه براى كسى
كه كيلومترها از او فاصله دار
هر لحظه بتپد ...
و براى كسى كه دستش را ميگيرد يخ بزند