وقتی می‌خوای یه نفر که خیلی دوستش داری رو فراموش کنی ، مثل این می‌مونه که با خودکار نوشته باشی و بخوای با پاک کن پاکش کنی یا بخوای غلط گیر استفاده کنی ...!
شاید با پاک کن کم رنگ بشه یا اونقد بکشی رو کاغذ که حتی کاغذ پاره بشه ! یا با غلط گیر روش رو بگیری که دیگه اون نوشته رو نبینی ، یا یه تیکه از کاغذت کنده میشه یا یه لکه روش می‌مونه ...!
اما بازم اثرش هست، هیچ وقت نمیره، هیچ وقت ...