‏اصحاب کهف 300 سال خوابیدن تورم و احساس نکردن...
ما یه شب میخوابیم فرداش 30%رفته رو همه چی کف میکنیم؛
اصحاب کف ماییم...!

👤 فامیل دور