رشت(گاز) » جاده سنگر » تویسراوندان » خناچاه » بیجاربنه » شکار اسطلخ » میدان فرزانه (ولیعصر) » پارک ملت » پارک شهر » گاز
40 کیلومتر