رشت » نوخاله » هندخاله » سیاه درویشان » پیربازار » خمام » کاسپین » خمام » رشت
121 کیلومتر