آن زمان که بودی نشد که گویم دوست دارمت
چو رفتی نتوانستم که بگویم دوست دارمت

حالا که بازگشتی بمان
تا بگویم که دوست دارمت