تو کیستی
که سفر کردن از هوایت را

نمی‌توانم حتی
به بال‌های خیال؟!