تغییرات جدید :
- سایز تصاویر ضمیمه شده به پست از این به بعد به نسبت سایز تصویر اصلی کوچک شده و دیگر کراپ نخواهند شد.
- کیفیت تصاویر ضمیمه حدود 20% افزایش پیدا کرد.
emoji