چنان به یالِ تو آشفته ام به بوی تو مست
که نیستم خبر از هرچه در دو عالم هست