هر چند می پرم به پر و بال بی خودی
از عالم خیال تو بیرون نمی روم