برشکست از من و از رنج دلم باک نداشت
من نه آنم که توانم که از او برشکنم