💐🍃خداوند
همواره زیباترین و بهترین ها
را برایتان می خواهد.

تنها و تنها به او تکیه کنيد
و چشم امیدتان را از هرآنچه غیر اوست برداريد👌

اوست که تو را از غیرخودش بی نیاز می کند
و عزتت می بخشد
به او اعتماد کنيد💖

خدایا امروز همه چیز را به تو میسپاريم🙏🏻