نگران نیستم
همه چیز درست میشود . . .
آب ریخته روی زمین جمع نه،
اما خشک میشود
قلب شکسته خوب نه،
اما ترمیم میشود
و هنوز هم می توان
در گلدان شکسته گل کاشت