همیشه باختن تلخ نیست
مثل دل باختن👌

همیشه بردن خوب نیست
مثل آبرو بردن

ڪاش یاد بگیریم
ڪجا و ڪی ببریم و ڪی ببازیم