یعنی شما بری عطاری بگی دوست دختر ندارم

یه گیاهی بهت میده میگه اینو دم کن بخور دوست دختر درمیاری