همین که گوشه‌ی یک باغ کوچک،
اتاقی رو به آفتاب داشته باشم برایم کافیست...
من با کتاب‌ها و موسیقی‌ام،
من با همین پنجره‌ی ساده‌ی رو به آفتاب
خوشبخت‌ترینم...❤🌿