وزیر نیرو گفته مصرف آب زیاد شده
آب کمتر مصرف کنید!

والله نمیدونیم چیکار کنیم؟!!

دستمونو بشوریم
وزیر نیرو ناراحت میشه😐

نشوریم
وزیر بهداشت ناراحت میشه 😕

بمونیم خونه
وزیر اقتصاد ناراحت میشه 😑

بریم بیرون
کادر درمان ناراحت میشن 😓

زنده بمونیم
رییس جمهور ناراحت میشه 😣

بمیریم
کادر بهشت زهرا ناراحت میشن 😫

یکی بگه ما مردم ایران
چیکار کنیم😂😂😂😂