درکدام فصل چشمانت
سکوت کرده ای
که نگاهت را
هر چه پلک می زنم
بهار صبح هایم
چشم نمی گشاید