دلم خانه ای میخواهد قدیمی...
پر از حس و حال خوب و سنتی..
با حیاطی فرش شده زیر تاک انگور

خانه ای شبیه خانه مادربزرگ
که در یک عصر تابستانی با یک چای تازه دم روی سماور گوشه حیاط

یا شایدم یک کاسه آبدوغ خیارِ پر ملات که با سبزیهای معطر باغچه ی مادربزرگِ ریزنقش مهربون و چادر به کمر درست شده باشه..

خلاصه دلم خانه ای میخواهد دنج و پر از آرامش

مثل خانه ی مادربزرگ در یک عصر تابستانی به دور از هیاهوی این روزگار ..🍃