پدرم گفت: اگه کنترل مملکت دست من بود ایران رو گلستان میکردم...

منم گفتم


والا یه دکمه کولر دستته اینجارو جهنم! کردی 😅😅😅