انگشت به لب مانده ام از قاعده ی عشق
ما یار ندیده تب معشوق کشیدیم