با تُ بودن
آرزویی تا ابد شاید محال...
خوش به حـال هر کسی
دلتنگ و بی تابش یی...!!