ببوس مرا...
گویی...
حکمِ آزادیِ...
بی گناهی را...
از بند امضا میکنی...!
همان قدر محکم...
همان قدر با لذت...