عاشقی دل می دهد معشوقه ای دل می برد
بُرد در بُرد است و من مشغولِ حسرت بُردنم...!