چرا هروقت لباس سفید میپوشیم بااینکه مواظبی بازم یه لکه رب گوجه یا قهوه میریزه عه ....