آدمها ساعت شنی نیستند
که سر وتهشان کنیم
دوباره از اول شروع شوند،
آدمها گاهی تمام می شوند
مواظب دل آدمها باشیم💗