رودخونه ها هرگز به عقب برنميگردن
مثل رودخونه زندگى كن
گذشته رو فراموش كن و روى آينده ات تمركز كن