برای رفع فشارهای عصبی بايد دو گام برداشت:

گام نخست اينكه برای مسائل جزئی، خود را ناراحت نكنيد، گام دوم اينكه بدانيد همه ی مسائل جزئی هستند.