بعضي از آدمها
زير سنگينی حجاب هم
وقيحند!
بعضي از آدم ها
با پريشانی موهايشان هم نجيب...
وقاحت و نجابت
در « ذات » آدم هاست!