💐🍃اگر میخواهی
سهم بیشتری از زندگى داشته باشى

باید دلت را بزرگ کنی
آنقدر بزرگ که از خوشبختی دیگران خوشحال باشى😍

🌹🍃اگر نعمت های بیشتری میخواهی
خوشبخت دیدن دیگران را بیشتر تمرین کن

روزتون پر از خوشحالی و خوشبختى😍