نوشته بود:در آخرین عکسمان
انقدر مرا دوست داری
که باورم نمی شود
رفته ای...!