جـــایت کنون نباشد
جـــز در کنار اغیــــار
یاد آن زمان که بی ما
جایی نمی نشستی!