اگه قرطینه هستیم حداقل مناظری هست واسه شکر خدا وشکرگزاری