نظرتون در مورد استفاده از گل هاى طبيعى تو شنيون موها چيه🧐