هیچوقت
هیچکس به اندازه ی من
دوستت نخواهد داشت!
این تو ، این تمامِ آدم ها..