او مثل نوری بود
که بر زندگی سرد و تاریکم تابید
و من شتابان مجذوبش شدم.