هميشه با کسى
درد و دل کنید که
دو چيز داشته باشد
یکى ”درد” ديگرى "دل"