باهـــــم بودن آدمها
نه به نزدیکــے "تـــــن"هاست
ڪه به نزدیـــکی "دل"هاست.
"دل "اگـــــر بخواهد
"فاصـــــله"ها بی معناست

‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌‌‌‌