باید یک نفر
از تمام دنیا برایت مهم‌تر باشد !
بودنش جبران همه‌ی نبودن ها
و حضورش آبی‌ترین آرامش جهانت باشد !
باید پشتِ احساست به یک نفر گرم باشد
تا شب را به امید صبح
به شوق دیدنش بخوابی و  آرام بگیری !