چون خیالت دَم به دَم در اضطراب آرد مرا
پس وصالَت تا چه خواهد کرد با روز و شبم ؟!