منو دیونه میخوای..
تواینجوری خوشی عش♡♡♡♡♡♡♡ق
ولی بازم دمت گرم
چه زیبا میکشی عش♡♡♡♡♡♡♡ق