زندگی شاید همین لحظه باشد..
همین لحظه ای که با ترس و دلهره از کنارم گذشت و من چه ساده نظاره گر رفتن زندگیم بودم..
و میپنداشتم، روزمن خواهد رسید ..
افسوس که در گذران عمر تنها نظاره گر بودم و بس !!

زهـــــــرا راحتے