هرگزبه دیگران اجازه نده
قلم خودخواهی دست گیرند

دفترسرنوشت راورق زنند
خاطرات خوبت راپاک کنند

آینده ات رانابودکنند
آروزهایت را نادیده بگیرند
و در پایان بنویسند:قسمت نبود


─┅─═ঊঈ🌸ঊঈ═─┅─